Rượu thuốc gia truyền Bà Tư Châu - Điều trị đau thần kinh toạn tận gốc