Chị Nguyễn Thị Huỳnh Hoa - Giám đốc Công ty TNHH Bà Tư Châu

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Hoa