Các trường hợp bệnh phong thấp và phương pháp phòng ngừa hữu hiệu