Trị tận gốc thoái hóa đốt sống cổ bằng phương pháp đả thông kinh lạc